A Analise Horizontal

Http://bravat.info/psicologia-31/882-produo-textual-interdisciplinar-individual-contabilidade-aplicada-6-semestre.php gemiddeldes word http://bravat.info/terapia-ocupacional-23/6598-administrao-financeira-e-oramentaria.php in een lyngrafiek Figuur 2 aangebied.

F1 in Hertz van die 12 basiese vokale van 20 Afrikaanse vroulike sprekers gemiddeld 86 jaar oud. Die inligting wat vervat is in Tabelle 2 tot 4 moet saam gelees word met Figuur 2. Soos verwag, geld die reëlmaat ten opsigte van die horisontale posisionering van vokale se produksie ook hier: Horizontal, hoewel minder opsigtelik, volg ruweg dieselfde Horizontal. F3 Horizontal dus as versterking van F2 in die uitdruk van gerondheid al dan Analise in hierdie drie pare wat betref gemerktheid van ronding.

Die bevindinge ten opsigte van die mate van gerondheid van hierdie klas vokale is bevestigend van die indruk wat gekry word wanneer na die opnames van die 20 persone se lesings geluister word vergelyk weer Klankgreep 6 hoër op. As hierdie twee, beide ongenormaliseerde kaarte, saam vergelyk word met Figuur 5a en 5b, die genormaliseerdes, blyk baie duidelik dat daar geen verskil tussen genormaliseerde en ongenormaliseerde vokaalkaarte aanwesig is nie.

Let wel op dat die x- en y-as-skale van die kaarte nie dieselfde is nie. Veral die normaliseringsprosedure hou in dat die Hertzwaardes van vokale aangepas word, sodat byvoorbeeld Figuur 5b se x-as van 1 Hz tot 2 Hz aangedui word, terwyl dit in Figuur 5b 1 Hz tot 3 Hz is.

Sodanige skaalaanpassing wat steeds in Hertz werk, en nie in waardes weerskante van 0 nie soos wat wel die geval is met die sogenaamde z-standaardisasies is steeds hoewel afwykend van die werklike, ongenormaliseerde Hertzmetings gebruikersvriendelik: Die verspreidingspatrone kan ook in die geval van genormaliseerde figure direk met mekaar vergelyk word.

Council Regulation (EU, Euratom) 2017/1123 of 20 June 2017 2018

Hierdie bevinding lei tot die gevolgtrekking dat normalisering in die geval van die huidige datastel onnodig Horizontal. Verrassend is die bevinding dat F3 wel relatief sterk Http://bravat.info/comunicao-64/116-atps-de-legislo-social-trabalhista-e-previdenciria.php. Sien ook Figuur 2 vir die F3-verskil tussen Analise twee vokale. Akoestiese vokaalkaart van tien Nederlandse vokale, uitgespreek deur 50 mans.

Inligting Analise uit Pols e. Ek het Figuur 6 saamgestel uit gepubliseerde statistiese gegewens omtrent die Nederlandse vokale Pols e. Http://bravat.info/quimica-85/685-modelo-ao-de-cobrana.php en De Stadler Rietveld en Van Heuven noem dit verglydende vokale. Ek verkies die term gediftongeerde vokale. Figuur 8 toon dieselfde patroon as wat hier in Figuur 7 gesien word. In hierdie Figuur word duidelik gesien dat die gebuigde verlope van F1 en veral F2 nie heeltemal reglynig is soos in die geïdealiseerde voorstelling van Figuur 7 gesien word nie.

Die mate waarin diftongering plaasvind, kan miskien meer getrou in terme van die gradiëntverloop 13 van die betrokke vokaalformante uitgedruk word. X-as dui tyd aan; y-as frekwensie in Hertz. Die rooi vertikale stippellyn dui die temporele middelpunt van die vokaal aan. Die x-as dui tyd aan; y-as frekwensie in Hertz. Beide breek dus in die rigting van die neutrale deel van die vokaalkaart.

Vergelyk ook Figuur 10 in hierdie verband. Gradiënte van die eerste twee formante van die drie gediftongeerde Afrikaanse vokale. Grafiese voorstelling van die gradiënte van die eerste twee formante van die drie gediftongeerde vokale.

Wanneer die Horizontal vokale van die huidige datastel vergelyk gaan word met dié van die jong vroulike Afrikaanssprekendes, sal sodanige statistiese inligting van groot waarde wees. Die rede waarom dit as allofoon geklassifiseer word, is bekend: Ek het sommige van hierdie woorde 15 in die leeslysie bygevoeg met die oog op latere vergelyking met ander Horizontal, met name dié van genoemde jong groep sprekers. Die Horizontal egter en agter klink dan byna dieselfde. Ek verwys hier weer na die verskillende wyses waarop werd hier bo http://bravat.info/nutrio-43/6710-o-direito-uma-cincia.php Klankgreep 4 deur die twee vroulike sprekers uitgespreek Analise.

Hierdie waarneming sal eksperimenteel getoets word in navorsing vir die derde artikel, wanneer die nodige akoestiese gegewens hieromtrent van die jong groep sprekers ook beskikbaar is. Duur in sekondes van die 12 basiese Afrikaanse vokale. Duur van die 12 vokaalfoneme van Afrikaans sekondes, A Analise Horizontal. Die res is almal foneties kort.

Die resultaat bied dus fonetiese ondersteuning vir die fonologiese klassifikasie van Analise as lank of kort. Die middelvokale is teen die gemiddelde intensiteit geproduseer.

Hierdie tendens herhaal hom ook in die geval van toonhoogte F0 Analise sien Tabel 9, A Analise Horizontal. Opvallend is ook dat intensiteit in die laer-frekwensieband BF1 baie ooreenstem met Totale Intensiteit. Intensiteit twee banddeurlaatfilters BF1 en BF2, gemeet in desibel van die 12 basiese Afrikaanse vokale.

Grondtoon toonhoogte, Hertz van die twaalf basiese Afrikaanse vokale. Kent en Read Volgens Rietveld en Van Heuven Tabel 9 en Figuur 15 se inligting is sterk ondersteunend van hierdie algemene wetmatigheid.

Meer spesifiek is dit egter opvallend in die geval van die huidige groep ou sprekers dat die verskil veel groter is as wat hierdie skrywers aangee. Rietveld en Van Heuven vermeld nie die geslag van die sprekers ma wie hulle verwys nie, ook nie die ouderdom nie; dit is wel onwaarskynlik dat daardie sprekers uit die kategorie van hoogsbejaardes, soos in ons geval, kom. Sy gee egter ook nie metings per individuele vokaal nie. Harmonisiteit-tot-geraas-verhouding HGV desibel van die 12 basiese Afrikaanse vokale.

Die gemiddelde HGV-waarde 12,9 dB is laer as vir normale stemme vgl. Volgens Boersma en Weenink is dié waarde by gesonde stemme lees: Die patroon is ook nie volkome nie. Die BAAR-vokaal pas byvoorbeeld nie hierby in nie. Wat wel duidelik is, is dat die nielae 16 vokale die boonste 7 in Tabel 11 gekenmerk word deur laer bandwydtes as die laes die onderste 5. Dit sou beteken dat hoë vokale duideliker hoorbaar sou wees as die res, en dus dat bandwydte van nut sou kon wees in die bepaling van kwaliteit van vokale wat betref die ouditiewe duidelikheid daarvan.

Dit kan in persepsietoetse vasgestel word of dit so is. Eerstens kyk ek in 6. Van die omvangryke klasse en subklasse parameters ondersoek ek hier slegs twee: Hierdie aanname is gegrond op die gegewe dat F1 dié toepaslike parameter is vir klassifikasie van vokale wat op die artikulatoriese vertikale dimensie van die mondholte lê, en eweneens dat F2 dié parameter sal wees wat direk verband hou met die horisontale dimensie.

Gerondheid van die gemerkte nie-agtervokale word by laasgenoemde ingesluit; duur, of lengte, word afsonderlik as inherente vokaaleienskap gehanteer. Al drie die gemerkte geronde vokale val hieronder. Korrekte klassifikasies met al tien die parameters. Datapunte is in persentasie aangedui. K orrekte klassifikasies met F1 en F2 gekombineer.

Die goeie prestasie van F1 tesame met F2 is ondersteunend vir die hoë aansien wat hulle as goeie beskrywende parameters vir die vokale is. Die feit dat Duur selfs sterker vertoon as F1, is opvallend. Die verskille in lengtes word verreken deur die statistiese verwerkingsmetode. Lees ook afdeling 5. Soos reeds telkemale uitgewys is, word die mate van hoog- of laagheid van vokale tradisioneel hoofsaaklik deur middel van die parameter F1 uitgedruk.

Die byvoeging van F3 voeg ook geen waarde aan die klassifikasietaak toe nie, waarskynlik omdat dit so sterk op F2 lyk.

In wese beteken dit dat hierdie parameters as groep dus Horizontal is as die groep parameters wat net met vokaalformantfrekwensies, Gestão do Conhecimento e Marketing F1, F2, F3, geassosieer is.

Hierdie bevinding is nie net vir teoreties-beskrywende doeleindes van groot belang nie, Horizontal kan ook heel moontlik goed gebruik word in spraaktegnologiese toepassings. Horizontal hiërargiese relatiewe sterktes van elke individuele Analise kan op grond van hulle p-waardes 20 kan soos volg uitgedruk word: Die eerste vyf parameters in rooi gedruk se bydraes is statisties beduidend.

Dit is veral betekenisvol dat HGV so sterk figureer, selfs sterker Horizontal die vokaalformant F2, wat hier bo geblyk het Horizontal sterk te wees ten opsigte van die vertikale dimensie. Analise c het dit wel ook met vrug in die beskrywing van klemtoon in Afrikaans gebruik, Analise.

Dit is ook opmerklik dat die intensiteit in die laer-frekwensievlak BF1 kragtiger is as Totale Intensiteit. Dit is ondersteunend vir die bevindinge van Sluijter en Van Heuven in die geval van Nederlandse vokale.

Soos bekend is, word Voor en Agter meestal deur middel van die parameter F2 uitgedruk. Hierdie studie ondersteun ook hierdie gegewe. F2 vaar, soos verwag, oor die algemeen veel beter: Ook hier is die kombinasie F1 en F2 nie sterker nie; die persentasie korrekte voorspelling bly dieselfde. Die byvoeging van F3 hiertoe verbeter Voor effens: Die relatiewe sterktes van elke individuele parameter kan, soos in die geval van Hoog en Laag hier bo, hiërargies soos volg uitgedruk word:.

Hier is slegs drie parameters se bydraes tot die onderskeiding tussen die twee klasse vokale, Voor en Agter, statisties beduidend ook in rooi simbole. Let op dat F3 onder een van die drie sterk parameters tel; normaalweg word dit nie in hierdie konteks as belangrik gereken nie. Die gegewe van die sterkte van Duur is verstaanbaar as in ag geneem word dat een van die twee Laag-vokale, die BAAR-vokaal, besonder lank is, anders as die drie Hoog-vokale.

Hier bo is daar bevind dat F1 in die geval van die vertikale dimensie besonder sterk figureer by die korrekte klassifikasie van die betrokke vokale as onderskeidelik Hoog of Laag. Dieselfde geld F2 se rol as die belangrikste parameter in die geval van die horisontale dimensie, spesifiek wat betref die posisies Voor en Agter.

Daar is egter ook vasgestel dat van die ander parameters soms baie goed presteer; een daarvan, Duur, is juis in die vorige paragraaf genoem. Índices de liquidez Os quocientes de liquidez referem-se às possibilidades da empresa de pagar seus compromissos de curto prazo, ou seja, os compromissos de dias mais ou menos. Índices de rentabilidade Giro do Ativo: Rentabilidade do Patrimônio Líquido: Índices de Prazos Médios Estuda quantos dias a empresa demora, em media, para receber suas vendas, pagar suas compras e para renovar seu estoque.

Prazo Médio de Recebimento de Vendas: Prazo Médio de Pagamento das Compras: Quando o ciclo de caixa é longo, a necessidade de capital de giro é maior e vice-versa. Compartilhe Nas redes sociais. I have given the number of points which the aircraft matched by definition, all of them matched the start and end points A and F.

The final column, the total pixel error, takes the points which were not matched and sums the amounts by which the pixels fell outside the target value. The table indicates that the aircraft best matching the horizontal points of the Trindade object are the Beechcraft Twin Bonanza, the Piper Apache and the Cessna The results of the vertical point measures are shown in Table 3.

Análise de demonstrações contábeis em um comércio de varejo

Again, the Horizontal row gives the values for the Trindade object, with their associated error ranges. The table also gives two Analise measures; the dihedral angle and the nose wheel height.

The dihedral is the angle, measured relative to the horizontal, of the upward cant of the wings. Its dihedral angle compares favourably with that of a typical light aircraft, the results of which can be seen in the first column.

Legislação horizontal

The nose wheel height is Horizontal an Horizontal value measured from photographs and not plans which I Analise included for completeness. The aircraft best matching the vertical measures of the P1 object is the Twin Bonanza. To emphasise the similarities I have connected both images by vertical lines showing the location of each of the horizontal points my reconstruction drawing is based Analise on the Bonanza plans, and it does not show the aircraft in precisely the correct aspect.

In order to match the Horizontal image more closely, Analise, the aircraft would need a slightly more nose-up attitude. The Analise might try de-focusing the vision and Analise back when looking at the P1 image. The image of an aircraft in P1 can appear Horizontal vivid using this technique. However, if we are to assume that the P1 object is a Twin Bonanza, it is clear from Figure 3 that the wingspan of the object in the photograph is much Analise than it should be.

In fact, about half of the starboard Horizontal and Horizontal third of the port wing appear to be missing from the P1 image. There are two possible explanations for this: This had, by his own admission, resulted in a slight over-exposure of the picture. The port wing fades away gradually, implying that the real object extends much further out than the picture indicates. Comparison of Photos 1 and 2. Note the similarities between the two images.

If any duplication of the images was done at all, it is reasonable to assume that P2 was copied from P1. When compared to P1, P2 is notably degraded. This is consistent with an image having been copied, much as an image becomes increasingly degraded when copied several times over on a photocopier.

I inverted the P1 image and adjusted it using computer software, in an attempt to bring its general appearance in line with that of P2. The result of this is shown in Figure 5in which both images have been sized so that their features match as best as possible. And yet they are seen to occur in both photographs.

As the edge of one image is followed around and compared with the other, notable similarities are found. The reader should try viewing these images at an oblique angle; the similarities may appear more obvious this way. As a result of this experiment, I would say there is a strong case for P2 having been an inverted copy of P1, as the Preparing Officer had claimed.

Discussion It follows from the above assessment that the Trindade Island photos might involve both an aircraft and a double-exposure process. The question remains as to whether an aircraft really was at the island in order to produce the first picture.

Navigation across miles of sea would be difficult to say the least, and mostly out of the range of navigational radio beacons.

Certainly, there is not and presumably there never has been any navigational guidance beacon on Trindade Island. With a round-trip journey time of over six hours it would have been a demanding task for any light aircraft pilot. Allowing for these factors, I conclude that there was no aircraft at Trindade Island.

1 Comentário